Sappi-Zuid - fotograaf Fred Berghmans

Verder investeren in het Sphinxkwartier

Ontwikkelingen Sappi Zuidwest

Update juni 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juni 2023 ingestemd met de voorontwerpbestemmingsplannen “Milieuzonering Sappi Zuidwest en Landbouwbelang” en “Verlengde Maasboulevard”. De voorontwerpbestemmingsplannen liggen vanaf 29 juni 2023 tot en met 9 augustus 2023 ter inzage. Meer informatie leest u in de raadsinformatiebrief van 20 juni 2023

In januari 2021 hebben Sappi Maastricht en Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) van de gemeente Maastricht de overeenkomst gesloten die de verkoop van het zuidwestelijk deel van het terrein van de Maastrichts papierfabriek aan de WOM definitief beklinkt. Momenteel bevindt zich op dit deel van het Sappiterrein onder andere een parkeerplaats van Sappi (tegenover Lumière Cinema). De aankoop biedt de kans om de Maasboulevard door te trekken richting Fransensingel zodat zowel de Bassinbrug als Boschstraat autoluwer worden. Inmiddels is bekend dat de tram Maastricht-Hasselt niet doorgaat. De tram zou over de Bassinbrug rijden. De consequenties van deze nieuwe ontwikkeling worden meegenomen in de ontwikkeling van dit deelgebied.  Hiertoe wordt momenteel een verkeersstudie uitgevoerd. Uiteraard wordt in het ontwerp van de nieuwe weg ook rekening gehouden met de nieuwe plannen van het Landbouwbelang.

Sappi Zuidwest - artists impression

Kansen voor het Sphinxkwartier en Bassin

De aankoop van dit zuidwestelijk deel van de Sappifabriek maakt het mogelijk om het Sphinxkwartier (nog) beter aan te sluiten op de binnenstad. Door het verlengen van de Maasboulevard om Lumière Cinema, Bureau Europa en Muziekgieterij heen, wordt het Sphinxkwartier autoluwer en aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers. De binnenstad van Maastricht rekken we op richting noorden waardoor Het Bassin aan de noordkant kan worden afgebouwd. Zie de artist impression hierboven voor een mogelijke invulling.

Landbouwbelang - fotograaf Fred Berghmans

Landbouwbelang

Het kopen van een deel van de Sappifabriek heeft ook effect op de ontwikkeling van de locatie Landbouwbelang. Zo kunnen er op deze plek meer m2 worden gebouwd en mag er straks ook gewoond worden. Deze nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in de tender die momenteel voor de locatie Landbouwbelang wordt voorbereid. In de tender is er verder onder andere ook aandacht voor duurzaamheid en groen. Een belangrijke voorwaarde is ook dat het gebied voor iedereen toegankelijk blijft, dat er een verbinding met de Maas wordt gemaakt en dat er aantrekkelijke publieke functies op de begane grond (‘maaiveld’) komen.

Sappi vanaf de Maasboulevard - fotograaf Fred Berghmans

Investering in Sappi Maastricht

Sappi Maastricht, gespecialiseerd in het maken van grafisch gecoat papier, maakt al 170 jaar (sinds 1850) papier aan de Maas in Maastricht. Door de wereldwijde digitalisering van communicatie krimpt de markt voor grafisch papier. Om te overleven in deze krimpende markt en de continuïteit en werkgelegenheid te waarborgen, is Sappi Maastricht drie jaar geleden gestart met de omschakeling naar luxe verpakkingskartons. Deze activiteit vindt met name plaats aan de noordzijde van het bedrijfsterrein. De verkoop van het zuidwestelijk deel maakt het voor Sappi mogelijk om te investeren in de toekomst door verbetering van de interne logistiek en verduurzaming van het productieproces.

Begrenzing Sappi Zuidwest - luchtfoto Aron Nijs

Planning komende jaren

Sappi heeft inmiddels haar activiteiten op het verkochte terrein verplaatst naar het resterende Sappiterrein. Sappi heeft ook een aantal nieuwe gebouwen op hun terrein geplaatst. Belvédère WOM heeft de voorbereidingen getroffen voor de verlenging van de Maasboulevard en het doorlopen van de ruimtelijke procedures.

Bestemmingsplannen ter inzage vanaf juni 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juni 2023 ingestemd met de voorontwerpbestemmingsplannen “Milieuzonering Sappi Zuidwest en Landbouwbelang” en “Verlengde Maasboulevard”. De voorontwerpbestemmingsplannen liggen vanaf 29 juni 2023 tot en met 9 augustus 2023 ter inzage. Meer informatie leest u in de raadsinformatiebrief van 20 juni 2023. 

De situatie die is ontstaan na het wegvallen van het tramproject wordt in deze ontwikkeling meegenomen. Er wordt momenteel een verkeersstudie uitgevoerd. Zodra de resultaten hiervoor bekend zijn, wordt bekeken wat de impact is op het project en de planning.