Het Retailpark Belvédère is optimaal zichtbaar - luchtfoto: Aron Nijs

Retailpark Belvédère

De verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug heeft ruimte gecreëerd voor de  realisatie van het Retailpark Belvédère.

Aan de Belvédèrelaan is de afgelopen jaren een concentratie van perifere, grootschalige detailhandel ontstaan die zich richt op de doelgroep uit Maastricht en omstreken. Dit retailpark is door de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé optimaal zichtbaar en goed bereikbaar vanuit alle richtingen. 

Twee bouwmarkten & zes woonwinkels

Het Retailpark Belvédère kent met de GAMMA en Praxis twee grote bouwmarkten. In het zuidelijk deel aan de Belvédèrelaan openden medio 2020 aanvullend zes woonwinkels de deuren in één gedeeld gebouw. Het gaat om Leen Bakker, Beter Bed, Beddenreus, Kwantum, JYSK en Carpetright.

Stand van zaken december 2023 

Het was oorspronkelijk de  bedoeling om  het retailpark verder uit te breiden.  Naast de huidige bouw- en woonwinkels moesten zich onder andere ook bruin- en witgoedwinkels, sportwinkels en leisure gaan vestigen op deze retaillocatie. 

Stikstof 
Op basis van de nieuwe regelgeving en jurisprudentie rondom stikstof is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het retailpark de komende jaren verder uit te breiden. De uitkomsten laten zien aan dat er op basis van de huidige stikstofnormen minder kan dan oorspronkelijk was voorzien. Daardoor is het niet mogelijk het retailpark verder uit te breiden binnen de (financiële) kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. 

Verder ontwikkeling stopgezet
De gemeente heeft daarom op 9 mei 2023 besloten de voorbereiding van een bestemmingsplan voor de vervolgfase van het Retailpark Belvédère stop te zetten net als het verwerven van eigendommen die voor de realisatie van het Retailpark nodig waren. De gemeenteraad is hierover op 12 december per brief geïnformeerd.

Hoe verder?
Op dit moment wordt onderzocht hoe op de korte en op langere termijn de ontwikkeling van het retailpark kan worden vormgegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere de stikstofregelgeving, de eigendomsposities, maar ook de actuele thema’s zoals bijvoorbeeld bouwkosten en marktomstandigheden. Dit alles is onderdeel van een bredere strategische afweging die mede in relatie tot de omgevingsvisie wordt uitgevoerd. Dit vergt voorbereidingstijd en gebeurt ook in overleg met directbetrokkenen zoals de bedrijvenvereniging Bosscherveld. 

Nieuw bestemmingsplan ter inzage van december 2023
De Raad van State heeft in oktober 2021 het bestemmingsplan Retailpark Belvédère gedeeltelijk vernietigd. Hierdoor hebben een aantal percelen en bedrijven die liggen tussen de Fort Willemweg en de Baron des Tombeslaan de oude verkeersbestemming (Verkeer – Verblijfsgebied) uit het vorige bestemmingsplan (Noorderbrug e.o.) teruggekregen, terwijl deze in gebruik zijn als bedrijfsterrein. Om de juridische bestemming voor deze bedrijven in overeenstemming te brengen met het feitelijk gebruik (bedrijventerrein), is een nieuw bestemmingsplan nodig.  

Van 21 december 2023 tot 31 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan Fort Willemweg Lage Frontweg ter inzage. Meer informatie staat in de brief die op 12 december 2023 aan de gemeenteraad is verstuurd.