noorderbrug in aanbouw

Start aanbesteding Noorderbrug

De gemeente start met de aanbesteding van de Noorderbrug. Het project betreft een nieuwe verkeersstructuur in Maastricht-Noord. Na de A2 wordt dus het 2e grote verkeersknelpunt van de stad aangepakt. De uitvoering is in 2016 en 2017. Op 1 januari 2018 is de eindoplevering voorzien.

Aanbesteding

Het project dient te worden uitgevoerd voor zo weinig mogelijk geld, zonder verlies aan subsidiegelden, in zo kort mogelijke tijd, met zo weinig mogelijk hinder tijdens de uitvoering, met een goede kwaliteit en met zo weinig mogelijk risico’s voor de opdrachtgever. Vanwege de omvang wordt het project Noorderbrug Europees aanbesteed. Gezien de complexiteit (inpassen brugconstructie in stedelijk gebied, waarbij de stad ook tijdens de uitvoering goed bereikbaar moet zijn) wordt de aanbesteding gedaan via een concurrentiegerichte dialoog. Dit zal leiden tot betere inschrijvingen. Het project wordt via een zogenaamd ‘Design&Construct-contract’ aanbesteed. Van de opdrachtnemende partij wordt daarbij verwacht het ontwerp zonodig verder uit te werken en uit te voeren. Op het gebied van de (civiel technische) engineering en de projectuitvoering (planning en fasering) kan dit leiden tot kostenbesparing. Deze aanpak leidt  tot aan gunning tot concurrentie tussen potentiële opdrachtnemers. De partij die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) doet, zal de opdracht gegund krijgen.

Tijdelijke bereikbaarheid

De tijdelijke bereikbaarheid van de stad en van woningen en bedrijven tijdens het werk is een belangrijk item. In de uitvoeringsperiode (2016) komt de A2-tunnel beschikbaar. Daarnaast volgt het project Tram Vlaanderen – Maastricht (2015-2017), waarbij ingrijpende werkzaamheden worden verricht op een aantal belangrijke ontsluitingsroutes in de binnenstad. Tot slot zijn er in die periode ook reguliere onderhoudswerkzaamheden voorzien.

Grote delen van het Noorderbrugproject zijn nieuw werk en belasten de bereikbaarheid nauwelijks. De realisatie van het brug over de Bosscherweg en de aantakking aan de bestaande brug is uitermate complex en belasten zeker verkeerssysteem. Er wordt gezocht naar tijdelijke oplossingen, bijvoorbeeld via nieuwe rijstroken naast de bestaande brug, gefaseerde sloop van de huidige brug al dan niet in combinatie met inzet van de Kennedybrug.