059-jd-Bijlage-Nestkasten-Gierzwaluw-Sphinxcomplex-9-4-2014.jpg

Nestkasten gierzwaluw aan de Boschstraat

Sinds kort hangen er nestkasten voor de gierzwaluw aan het Sphinxcomplex in Maastricht. Ieder jaar betrok een gierzwaluw een nest in hotel ‘De Ossekop’. Door de sloop van het hotel verviel ook het onderkomen van de zwaluw. Omdat de nesten beschermd zijn in de Flora- en Faunawet, moest er voor vervanging gezorgd worden.

Een zomergast

De gierzwaluw is een trekvogel die in de periode van april tot augustus in Nederland verblijft (een zomergast). De rest van het jaar verblijft het dier in Zuid-Afrika. In de toekomstige nieuwbouwplannen voor de Timmerfabriek is ruimte voorzien voor enkele gierzwaluwnestkasten. Zo willen we het broedgebied van de vogel verbeteren.