Gebiedsontwikkeling Belvédère Maastricht

Op dit moment is het Belvédèreplan volop in beweging. De plannen zijn steeds concreter en komen in een stroomversnelling. Die visie voor Belvédère is samengevat in het ambitiedocument ‘Het antwoord van de Sphinx’, dat op 22 januari 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen het Belvédèregebied ondescheiden we drie deelprojecten. Van het Sphinxkwartier maken we een internationale, bruisende stadswijk maken met een 24-uurs kennis- en cultuureconomie. Met het Frontenpark  krijgt de stad een nieuw ruw en rauw stadsprak aan de noordzijde van de binnenstad, als tegenhanger van het stadspark aan de zuidkant. Dit park ontstaat door de verlegging van het Noorderbrugtracé, het derde grote project, waarmee ook de revitalisering van bedrijventerrein Bosscherveld samenhangt. Het masterplan is ontwikkeld in samenwerking met Palmbout Urban Landscapes.

Motor voor de (Eu)regionale kenniseconomie

De uitstraling van Belvédère is internationaal en kent qua architectuur een samenspel van stadsvernieuwing en architectonisch erfgoed. Ontmoetingen en dwarsverbanden spelen er een grote rol. Hier ligt de nadruk op herbestemmen, tijdelijke en permanente functies, flexibiliteit, duurzaamheid en cocreatie. Het Sphinxkwartier, het hart van Belvédère, fungeert als motor voor de (Eu)regionale kenniseconomie. De geleidelijke, organische transformatie van de wijk richt zich niet op een vooraf vastgesteld eindbeeld (Eindbeeldplanning), maar vertrekt vanuit het startbeeld richting stip op de horizon (Startbeeldplanning). Om dit te bereiken krijgt de stad te maken met nieuwe kaders, nieuwe coalities, nieuwe strategieën en nieuwe processen.

Uitvoering

In april 2013 is de ontwikkeling van het Frontenpark begonnen, het terrein van Nutsbedrijven wordt op dit moment geschikt gemaakt voor woningbouw het Lindenkruis, De Brandweer is verbouwd en de Eiffel wordt verbouwd om nieuwe functies te huisvesten. De verlegging van de westelijke aanlanding van de Noorderbrug is inmiddels in volle uitvoering en de aanleg van het Retailpark Belvédèreis in voorbereiding. Dat geldt ook voor de opwaardering van Industrieterrein Bosscherveld. Daarnaast worden de plannen voor de aanleg van de Tram Maastricht Hasselt voorbereid, de verbouwing van de Timmerfabriek (o.a. Muziekgieterij) begint dit jaar. Lumière Cinema Maastricht is inmiddels open en in het Bassin zijn verbeteringen aangebracht. Kortom, na een lange periode van het maken van plannen is nu tot uitvoering overgegaan.

Toen en nu

Belvédère was altijd van historische betekenis (vestingwerken, garnizoenstad, start van de industriële revolutie in Nederland) voor Maastricht en is dat nu ook weer voor de toekomst van de stad.